Sign in

Eina de reflexió i difusió sobre el desenvolupament urbà estratègic de #Manresa en àmbits de les Infraestructures i la Mobilitat
About
profile image

About ManresaFutura

Eina de reflexió i difusió sobre el desenvolupament urbà estratègic de #Manresa en àmbits de les Infraestructures i la Mobilitat

Editor of Manresa2030

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store