Tancant el cercle ignasià : La nova Plaça Sant Ignasi

Manresa projecta una plaça urbanísticament coherent amb l’actual centre històric amb un marcat verd urbà, per primer cop amb component narratiu; alhora que tracta amb sensibilitat el patrimoni arqueològic i innova amb el factor de l’aigua.

La ciutat de Manresa es prepara per encarar l’última gran urbanització de la Zona de Concentració d’Obres Centre Històric — Sant Ignasi, àrea que abasta les immediacions del Museu Comarcal del Bages, i que a hores d’ara ja es troba immersa en un procés de revitalització urbana important. La Plaça de Sant Ignasi serà l’última baula per crear la nova zona, cridada a ser un dels epicentres urbanístics del projecte Manresa 2022.

Si bé el futur dels accessos al Museu Comarcal és incert (Juny 2018), el projecte que complementa aquesta nova obertura de l’equipament esdevé un espai relativament verd, alhora que reconnecta i recús el traumàtic buit que la Sala Ciutat va deixar a la ciutat. Si bé el projecte s’ha fet en sincronia amb David Closes i tot l’equip tècnic de l’Ajuntament –factor que emergeix a l’hora de contemplar el disseny de paviments, fanals o mobiliari urbà–, l’estudi paisatgístic barceloní Batlle i Roig hi ha deixat una marca notable a l‘hora de conceptualitzar el verd urbà, configurant una proposta coherent i integradora amb l’espai públic proper i, sobretot, amb el simbolisme de la celebració ignasiana.

Paviments:

Domini (no hegemònic) del granit i el formigó.

Si bé la plaça configura un cordó verd entorn a la capella del rapte, la pavimentació principal estarà completament en línia amb el llibre d’estil del Centre Històric de Manresa. Així, el formigó blindat (amb petits fragments granítics), seguit de les lloses de granit de gris flamejat (com les de la Baixada dels Drets) i les platines d’acer corten cojunturals o per drenatges, esdevindran els principals elements vertebradors d’aquest nou espai urbà.

Com a novetat hi entren les rases i els pous de graves, per a les aigües pluvials i per a l’excedent del reg, així com la formació d’una grada amb peces de granit, material present també als Drets, per separar i possibilitar el gaudi del cordó verd vora el rapte.

Destaca l’element singular de la projecció de la cúpula del creuer de l’antiga església Sant Ignasi. És el primer cop que a Manresa es fan servir paviments no asfàltics per marcar elements arquitectònics singulars desapareguts.

En aquesta mateixa línia, esdevé oportú ressaltar que es revaloritzen elements arqueològics per tal d’integrar-los al futur espai urbà. Així; dins dels superescocells que abraçen la capella del rapte, envoltats amb acer corten, descansaran amb vistositat algunes de les restes que testimoniegen el passat religiós de l’espai.

Verd Urbà

La narrativa del camí ignasià explicada per la seva terra

La distribució del verd urbà a la plaça es materialitza en quatre petits amfiteatres, cadascun d’ells part d’una narrativa ecològica que busca sintetitzar l’essència del camí ignasià.

Així, el ciutadà que entri a la plaça des del Carrer de les Escodines, s’endinsarà a l’àrea ecològica de Loiola, amb una perera com a arbre i bruc com a arbustiva; passant per l’Ebre, amb l’àlber blanc com a arbre i l’espígol o bèrberis com a arbustives; aturant-se a Montserrat, amb dues moixeres de guilla com a arbres i romaní o cirerer d’arboç com a arbustives; per arribar a Manresa, on es trobarà arbres Xiprers i el llentiscle o sanguínyol com a plantes arbustives.

Cal dir però que la planta arbustiva que està cridada a dominar l’espai és la Botja peluda, una planta que, entre d’altres, és d’interès apícola (per tant, si trobessiu abelles de la mel, no les mateu, són fonamentals per la nostra supervivència!)

L’aigua (també) és el camí

La plaça Sant Ignasi i l‘aprofitrament de l’aigua

Un dels elements que més crida l’atenció d’aquesta nova proposta és el tractament que se li fa a les aigües pluvials. Fixeu-vos que no existeix cap tipus de xarxa de recollida de pluvials via embornal, com resulta habitual a les infraestructures actuals. En aquest cas, s’opta per integrar l’aigua de pluja del formigó de la Plaça dins de la funcionalitat de la pròpia plaça, per tal que aquesta l’aprofiti per nodrir la zona verda principal.

Aquesta filosofia d’aprofitament de recursos hídrics pluvials pel reg ja l’hem vista projectada a l’illa central del nou Vidal i Barraquer, i és sense cap mena de dubte una molt bona pràctica que cal seguir fomentant. La pluja s’ha d’entendre com un recurs escàs i no desaprofitable, font de vida gratuïta per a la flora i fauna de la ciutat!

Així doncs, tal i com mostra la imatge superior, uns canals d’acer corten circumval·laran els amfiteatres verds per acabar convergint en àmples cascades, situades als extrems, des d’on s’aportarà l’aigua cap al centre de les zones verdes, on al seu torn hi haurà pous de graves, per tal d’assegurar una millor infiltració de l’aigua cap al sòl. Això garantirà un millor aprofitament de l’aigua. Al mateix temps, existiran connexions entre els amfiteatres que permetran que els excedents o escorrenties no assumibles vagin a parar als pous de graves situats als extrems de la Plaça, ja que aquests estaran connectats a la xarxa de clavegueram.

Pel que fa a la resta, cal fer esment que la plaça s’il·luminarà amb projectors LED muntats sobre suports semi corbats (molt similars als de Plaça Valldaura o Plaça Simeó Selga, per exemple). La plaça també disposarà d’un panell informatiu i d’un banc, tot en línia amb els elements de mobiliari ja presents a la part de la Plaça Sant Ignasi ja construïda.

Eina de reflexió i difusió sobre el desenvolupament urbà estratègic de #Manresa en àmbits de les Infraestructures i la Mobilitat

Eina de reflexió i difusió sobre el desenvolupament urbà estratègic de #Manresa en àmbits de les Infraestructures i la Mobilitat